VIÊN TIỂU ĐƯỜNG MEDSULIN GOLD

– Giúp hạ đường huyết
– Hỗ trợ chuyển hóa đường huyết
– Cải thiện chỉ số đường huyết