CH??NG TRNH T? THI?N CTY AN PHT T?I HUY?N MI?N NI T?NH LO CAI

Ngy 31-3-2018, Cty An Pht t? ch?c ch??ng trnh t? thi?n ??n Huy?n B?c H T?nh Lo Cai. ?? trao qu cho cc b h?c sinh c hon c?nh kh kh?n t?i Tr??ng PTDTBT THCS L?u Th Ngi. T?i ?y, Lnh ??o cng ty An Pht ? t?ng qu v ti?n m?t cho ban gim hi?u nh tr??ng, ?? gp ph?n cng nh tr??ng xy d?ng thm c? s? v?t ch?t cho cc chu ?ang h?c bn tr. Cty c?ng trao 85 ph?n qu thi?t th?c v ngh?a cho 85 em h?c sinh. M?i ph?n qu c gi tr? t??ng ???ng 1,3 tri?u ??ng.

Ngoi ra, Cng ty c?ng vo b?n th?m m?t s? h? gia ?nh c cc em h?c sinh c hon c?nh kh kh?n, c thnh tch h?c t?p t?t, v n? l?c v??n ln trong h?c t?p.

M?t s? hnh ?nh v? cc ho?t ??ng:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *